Brovad Ridecenters vedtægter

§1.

Klubbens navn: Brovad Ridecenter

Fork: BRC

Klubbens hjemsted: Fredericia kommune.

Klubbens stiftelsesdato: 01.07.2016

§2.

Klubbens formål er at fremme interessen og rytternes deltagelse i fælles arrangementer, foredrag, kurser og lignede. Brovad Ridecenter har tillige et formål om selv at være aktiv i afholdelse af attraktive arrangementer. I det daglige har klubben til formål at samle alle aldersgrupper, der har interesse i ridesporten og give dem mulighed for udøvelse af deres sport og kammeratlig samvær i deres fritid.

§ 3.
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4.

Medlemskab i rideklubben, både senior- og junior-medlemmer optages. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 8.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. Januar.

§5.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§6A.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2
måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden , eller på
anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§6B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På general-
forsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds
Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§6C.

I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved
Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§7.

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad
gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance, samt kontingent køb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget på krav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på minimum 3 personer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Der afgår hvert år 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og evt. Sekretær og fastsætter selv dens forretningsorden. Formand og kassere er på skift på valg. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive og passive medlemmer over 18 år, samt forældre/værger til aktive medlemmer under 18 år. Der vælges 2 suppleanter på skift af hinanden. Vælges på skift af hinanden hver andet år. Som supplement til bestyrelsen vælges underudvalg til varetagelse af specialopgaver. Udvalgene arbejder under ansvar af bestyrelsen, ligesom der skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem repræsenteret heri. Bestyrelsen vælger selv disse repræsentanter. Valg til udvalgene sker på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år vælger selv et udvalg (juniorudvalg). Udvalget består af minimum 2 medlemmerne, som vælges hvert år. Medlemmerne indkaldes til orienterende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger en repræsentant til dette udvalg blandt bestyrelsens medlemmer.

§9.

Bestyrelsen sammenkaldes på forlangende af 2 bestyrelsesmedlemmer eller formanden. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertal. For at tage gyldige bestyrelsesbeslutninger skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være repræsenteret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne samt generalforsamlingen.

§ 10.

Klubbens drift gennemføres ved indtægt gennem den daglige drift af rideklubben, samt ved tilskud fra det offentlige.

Al indkøb af klubben tilfalder og ejes automatisk af driften.

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i pengeinstitut o.l. at optage kassekredit eller andre former for nødvendig driftkredit til brug ved drift af klubbens virksomhed. Generalforsamlingen fastsætter hvert år den maximale låneramme for gældsoptagelsen. Bestyrelsen disponerer over de midler, der gennem det foranstående tilfalder klubben, men kun til klubbens formål, og træffer bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer på 18 år og derover samt forældre/værger til medlemmer under 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsen aflægger beretning.
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4 Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af udvalg.
7 Valg af revisorer og 1 suppleant.


På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og § 15.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12.

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15.

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages pa° to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 10.